Limek plus spol. s r.o. - Likvidace ekologických havárií a poradenství v oblasti ekologiePolitika Integrovaného systému řízení (ISŘ) ve společnosti
Limek plus spol. s r.o.

Společnost Limek plus spol s r.o. zajišťuje komplexní služby v oblasti životního prostředí, to znamená především zneškodnění nebezpečných odpadů zejména zemin a vod kontaminovaných ropnými látkami. S tím souvisí zajištění havarijní pohotovosti aporadenské činnosti v životním prostředí.

Veškeré aktivity společnosti vycházejí z důsledného dodržování příslušných právních předpisů, zákonů a nařízení naochranu životního prostředí, ze zásad důsledné prevence zaměřené proti možné kontaminaci životního prostředí při nakládání s odpady, zejména nebezpečnými a rychlého a kvalitního plnění požadavků našich zákazníků.

Společnost Limek plus spol. s r.o. se zavazuje :

Společnost Limek plus spol. s r.o. dává přednost takovému způsobu nakládání s odpady, který povede k minimalizaci odpadů, hledá možnosti jak odpad využít jako druhotné suroviny, čímž podporuje a rozvíjí zásady trvale udržitelného rozvoje

Společnost Limek plus spol s r.o vytváří a udržuje pro integrovaný systém řízení, který je tvořený systémem řízení kvality a ochrany ŽP dokumentované cíle, které vycházejí z platné legislativy, požadavků na environmentální aspekty a měřitelné cíle jakosti .

Vedení společnosti se zavazuje k plnění politiky ISŘ, k její platnosti a aktuálnosti, jejímu doplňování, rozpracování politiky a k neustálému zlepšování environmentálního profilu společnosti.

Vedení společnosti se zavazuje s aktuální politikou společnosti:

seznamovat pravidelně své zaměstnance, významné dodavatele a zákazníky, přičemž od zaměstnanců očekává plné ztotožnění s cíli společnosti a jejich aktivní činností při zlepšování ISŘ. V rámci přezkoumání každoročně prověří aktuálnost, vhodnost aadekvátnost politiky s ohledem na dosažený stav. V případě potřeby bude provádět její aktualizaci. Pro orientaci zaměstnanců a veřejnosti bude politika ISŘ společnosti umístěna na webových stránkách společnosti Limek, dále bude tento dokument umístěn v hale provozovny na Chržíně.

Ivan Šimáček
Ve Slaném dne 31.3.2014


Česky English Russian

Vytvořil Daend.cz - Tvorba WWW stránek